Efektívne online doučovanie z matematiky za bezkonkurenčné ceny

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej ako „VOP“)

Spoločnosť e-doucko, s.r.o., so sídlom Bauerova 1204/11 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 Košice, IČO: 51 088 525, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 42261/V (ďalej len „Poskytovateľ“) umožňuje Objednávateľom zakúpiť si licenciu k Produktom (ďalej len „Licencia“) na obchodnom webovom portáli prevádzkovanom Poskytovateľom prostredníctvom webovej stránky www.e-matika.sk (ďalej len „obchodný webový portál“) za podmienok, tak ako sú uvedené v nasledujúcich ustanoveniach VOP.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Objednávateľom je v zmysle VOP Spotrebiteľ, fyzická osoba bez postavenia Spotrebiteľa alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku Licencie prostredníctvom obchodného webového portálu Poskytovateľa, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila cenu. 
2. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri zakúpení Licencie nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  
3. Produkt je časť alebo celok diela uverejneného v ponuke obchodného webového portálu v požadovaných kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch, definovaný  Objednávateľom. Jednotlivé druhy, špecifikácia jednotlivých Produktov, informácie o ich cene a zľavách, sú uvedené na obchodnom webovom portáli Poskytovateľa. 
4. Zakúpením Licencie sa rozumie udelenie práva na použitie  Objednávateľom vybraného Produktu zo strany Poskytovateľa. 

II. Produkt
1. K zakúpeniu Licencie je povinné Prihlásenie. 
2. Prihlásenie sa vykonáva prostredníctvom účtu na webovej stránke – www.facebook.com.

III. Objednávka 
1. Objednávateľ vykoná objednávku Licencie k príslušnému Produktu na základe vlastnej a slobodnej vôle. Objednávateľ potvrdením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu Poskytovateľ jasne a zrozumiteľne umožnil oboznámiť sa s týmito VOP, vrátane sprostredkovania hlavných vlastností a špecifikácii príslušného Produktu, jeho ceny, poskytnutia informácií o možnosti využitia zliav, a že s takýmito podmienkami súhlasí.
2. Objednávateľ vykoná objednávku Licencie k príslušnému Produktu prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára podľa pokynov uvedených na obchodnom webovom portáli.  Objednávateľom riadne vyplnená a zaslaná objednávka je návrhom na uzavretie zmluvy o zakúpení Licencie (ďalej len „Zmluva“) a  Objednávateľ je ňou viazaný od momentu, kedy mu bolo doručené oznámenie Poskytovateľa o tom, že Poskytovateľ túto objednávku akceptuje. Doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Poskytovateľa s tým, že oznámenie bude doručené na e-mailovú adresu  Objednávateľa uvedenú v objednávke. 
3. Odoslaním riadne vyplnenej objednávky  Objednávateľ vyjadruje súhlas s výškou ceny za objednanú Licenciu, s prípadnými nákladmi spojenými s uskutočnením platby a s týmito VOP. 
4. Ak Objednávateľ zistí nezrovnalosti vo svojej odoslanej objednávke je oprávnený danú objednávku po dohode s Poskytovateľom upraviť, prípadne ju zrušiť. 
5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Používateľa. 

IV. Dodanie 
1. Licencia je dodávaná v elektronickej forme. Po úhrade ceny Licencie bude  Objednávateľovi zaslaný tzv. „licenčný e-mail“, ktorý obsahuje informáciu  o tom, že má Objednávateľ sprístupnený príslušný Produkt, ku ktorému sa vzťahuje zakúpená Licencia z internetovej stránky Poskytovateľa.
2. V prípade technických problémov počas sprístupnenia a/alebo spustnenia Produktu ku ktorému sa vzťahuje zakúpená Licencia je  Objednávateľ  povinný bez zbytočného odkladu  kontaktovať Poskytovateľa.

V. Cena a platobné podmienky 
1. Objednávateľ  je povinný fakturovanú cenu za zakúpenie Licencie riadne a včas zaplatiť. 
2. Cena za zakúpenie Licencie je zobrazená počas objednávacieho procesu. 
3. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas k zasielaniu faktúr v elektronickej forme v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a to formou zasielania faktúry elektronickou poštou v elektronickej forme. Elektronicky vyhotovené faktúry sú Poskytovateľom a  Objednávateľom považované za plnohodnotné faktúry. 
4. Po potvrdení objednávky bude Poskytovateľom vystavená a  Objednávateľovi doručená faktúra v elektronickej forme na e–mailovú adresu uvedenú v objednávke alebo ak  Objednávateľ v objednávke uvedie, že žiada o zaslanie faktúry poštou, bude táto zaslaná na uvedenú korešpondenčnú adresu. Náklady spojené so zaslaním znáša  Objednávateľ .  
5. Faktúra obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu.  

VI. Odstúpenie od Zmluvy
Odstúpenie od Zmluvy  Objednávateľom, ktorým je Spotrebiteľ 
Vzhľadom na to, že Licencia sa dodáva vo forme elektronického obsahu výlučne elektronickou formou inak ako na hmotnom nosiči, a vzhľadom na to, že  Objednávateľ pri potvrdení objednávky Licencie výslovne súhlasil s takýmto spôsobom dodania a vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy nie je možné.

Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa
Vzhľadom na charakter a vlastnosti Produktu sa Poskytovateľ a Používateľ Objednávateľ dohodli, že nie je možné od tejto Zmluvy odstúpiť. 

VII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie
1. Poskytovateľ vyhlasuje, že Produkt, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia:
2. V prípade porušenia záruk uvedených v bode 1 tohto článku  týchto VOP má  Objednávateľ nárok na
3. Vzhľadom na špecifickú povahu Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia, Poskytovateľ odporúča  Objednávateľovi v prípade problémov kontaktovať najskôr zákaznícku podporu na obchodnom webovom portáli. 
4. Právo uplatniť si nároky zo zodpovednosti za vady môže  Objednávateľ zaslaním e-mailu na adresu info@e-matika.sk. 
5. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Objednávateľa do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
6. Vzhľadom na špecifickú povahu Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia, Poskytovateľ neposkytuje záruku ani vyhlásenie, že obsah a forma Produktu, ku ktorému sa viaže zakúpená Licencia, bude vyhovovať požiadavkám  Objednávateľa, alebo že jeho používanie bude nerušené a bezchybné. 
7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť Produktu v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov  Objednávateľa.

VIII. Ochrana osobných údajov a súkromia
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "zákon o ochrane osobných údajov") je Prevádzkovateľom:
e-doucko, s.r.o., so sídlom : Bauerova 1204/11 Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 Košice , IČO: 51 088 525.
(ďalej len ako "Poskytovateľ").
Sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje v mene Poskytovateľa je:
MacMike VAT, s.r.o., so sídlom: Hurbanova 10, 040 10 Košice , IČO: 45 877 262, DIČ: 2023124972, IČ DPH: SK2023124972.
 (ďalej len ako "Sprostredkovateľ").

1. Informácie o prihlásenom objednávateľovi sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa výlučne pre účely realizácie predaja Produktov Poskytovateľa.
2. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Objednávateľa v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, adresa pre fakturačné účely v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ, pri platbe kartou osobné údaje Objednávateľa nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet. Poskytovateľ týmto oznamuje Objednávateľovi, že v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Poskytovateľ ako Prevádzkovateľ bude v procese Zakúpenia Licencie spracúvať osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie z licenčnej dohody s koncovým používateľom, v ktorej vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. 
3. Prihlásený objednávateľ je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi na e-mailovú adresu: info@e-matika.sk.
4. Poskytovateľ, Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Prihláseného objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
5. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedený v týchto VOP.
6. Prihlásený objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi dobrovoľný súhlas podľa bodu 3 týchto VOP na dobu 3 rokov. Poskytovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov Prihláseného objednávateľa bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov Prihláseného objednávateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Prihlásený objednávateľ kedykoľvek písomne alebo na e-mailovej adrese: info@e-matika.sk odvolať, pričom tento súhlas zanikne v dobe bezodkladne od odvolania súhlasu Prihláseného objednávateľa Poskytovateľovi.
7. Prihlásený objednávateľ má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať: 
8. Prihlásený objednávateľ pred odoslaním vyplneného formulára košík bude vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním potvrdil, že bol riadne poučený, oboznámený so všeobecnými obchodnými podmienkami.
9. Internetová stránka www.e-matika.sk používa službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. (ďalej len "Google"). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a umožňujú analýzu používania týchto internetových stránok používateľom. Informácie vytvorené cookies o používaní týchto internetových stránok (vrátane IP adresy používateľa) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google bude používať tieto informácie, aby vyhodnotil používanie týchto internetových stránok používateľom, aby zostavil správy o aktivitách používateľa na týchto internetových stránkach pre Prevádzkovateľa internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a používaním internetu. Google nebude v žiadnom prípade IP adresu používateľa dávať do súvislosti s inými údajmi Google. Používaním týchto internetových stránok súhlasíte s používaním údajov spoločnosťou Google vyššie opísaným spôsobom a na uvedený účel.

IX. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, a tiež zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 
2. Zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť)  medzi Poskytovateľom a  Objednávateľom, ktorý nemá postavenie Spotrebiteľa výslovne neupravené v týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
3. Objednávateľ vyhlasuje, že sa pred vyplnením a odoslaním objednávky oboznámil s týmito VOP a s ich obsahom súhlasí.  
4. Poskytovateľ a  Objednávateľ vyhlasujú, že plne akceptujú komunikáciu na diaľku – najmä elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.
5. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na obchodnom webovom portáli Poskytovateľa, a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti e-doucko, s.r.o..

Znenie VOP je účinné od 1.11.2017
O PROJEKTE
Projekt e-matika.sk Ti prináša pohodlné a lacné online doučovanie z matematiky pre základné a stredné školy. Cieľom projektu nie je zverejnenie správnych výsledkov z testov. Našim zámerom je naučiť Ťa, ako príklady vypočítať vlastnou hlavou.
KONTAKTUJTE NÁSTel. kontakt: 0907 992 594
E-mail: info@e-matika.sk

 

Nositeľ autorských práv k maturitným testom a testom T9, resp. úlohám, je NÚCEM.
Všetky vzorové riešenia, postupy a pod. sú dielom spoločnosti e-doucko s.r.o., t.j. nie sú dielom NÚCEM-u.
Texty a grafické objekty boli prepisované a NÚCEM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu.