Efektívne online doučovanie z matematiky za bezkonkurenčné ceny

Licenčná dohoda

Licenčná dohoda s koncovým používateľom
(ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená medzi

e-doucko, s.r.o.
Bauerova, 1204/11
Košice - mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 Košice

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 42261/V 
IČO: 51 088 525  
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ
(ďalej len „Používateľ“)

Preambula: 
Produkt sa nepredáva, iba sa poskytuje právo na jeho používanie – licencia. Poskytovateľ zostáva vlastníkom Produktu.

Pred spustením alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky používania Produktu. Spustením Produktu je znakom toho, že si Používateľ túto Dohodu prečítal, rozumie jej a súhlasí s jej všetkými ustanoveniami.  

Článok 1 - Definícia pojmov

Používateľ - spotrebiteľ, fyzická osoba bez postavenia spotrebiteľa alebo právnická osoba, ktorá akceptovala túto Dohodu.

Produkt
a) Maturitné testy
b) Doplnkové príklady z matematiky pre stredné školy
c) Testovanie T9
d) Doplnkové príklady z matematiky pre základné školy.

Článok 2 – Licencia 
1. V prípade, že Používateľ súhlasil s touto Dohodou a bude dodržiavať všetky jej podmienky, Poskytovateľ mu udeľuje nasledovné práva („Licencia“):
nevýhradné a neprevoditeľné a územne neobmedzené právo na použitie a spustenie Produktu  s výnimkou uvedenou v bode 3.1 tejto Dohody;
2. Licenciu udeľuje Poskytovateľ Používateľovi na celú dobu trvania majetkových autorských práv k Produktu.

Článok 3 - Obmedzenie práv
1. Používateľ sa zaväzuje, že Produkt bude používať iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva. Pri používaní Produktu je Používateľ povinný dodržiavať nasledovné obmedzenia:
a) Používateľ Produkt nesmie predať, prenajať, požičať, vypožičať, zdieľať alebo iným spôsobom umožniť tretím osobám jeho využitie.
b) Používateľ nesmie vyhotoviť rozmnoženiny Produktu, 
c) Používateľ nie je oprávnený udeliť odplatne ani bezodplatne, v časti alebo v celku súhlas tretej osobe na použitie Produktu ani nie je oprávnený udelenú Licenciu postúpiť na tretiu osobu a to ani v časti.

Článok 4 - Práva duševného vlastníctva
1. Produkt a všetky práva, najmä vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva  k nemu, sú vlastníctvom Poskytovateľa. Produkt je chránený zákonmi Slovenskej republiky o autorskom práve, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Štruktúra a organizácia Produktu sú obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami Poskytovateľa. Všetky práva k Produktu, okrem práv ktoré boli výslovne udelené Používateľovi Produktu v tejto Dohode, si Poskytovateľ vyhradzuje pre seba. 

Článok 5 – Záruka
Používateľ uznáva, že Produkt je poskytovaný "ako stojí a leží", bez výslovnej alebo implikovanej záruky akéhokoľvek druhu a v maximálnej miere dovolenej aplikovateľnými zákonmi. Neexistuje žiadna záruka zo strany Poskytovateľa ani žiadnej ďalšej strany, že obsah a forma Produktu, bude vyhovovať požiadavkám a očakávaniam Používateľa, alebo že používanie Produktu bude nerušené a bezchybné. Používateľ preberá úplnú zodpovednosť a riziko za výber Produktu pre dosiahnutie jeho zamýšľaných výsledkov a za používanie a výsledky, ktoré s Produktom dosiahne. 

Článok 6 - Zodpovednosť
Poskytovateľ nebude zodpovedný v miere, ktorú povoľujú príslušné zákony za nijaké špeciálne, náhodné, priame a nepriame, ekonomické alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane a bez obmedzenia škôd vyplývajúcich z ušlého zisku, prerušenia podnikania, straty informácií alebo akejkoľvek ďalšej finančnej straty), škody na zdraví, živote a majetku, ktoré vyplývajú z používania, alebo z nemožnosti používať Produkt na iný účel ako je určený, a to aj vtedy, keď bol Používateľ na možnosť takýchto škôd upozornený. Tu uvedenými výlukami zo zodpovednosti za škodu nie sú dotknuté kogentné zákonné ustanovenia o zodpovednosti za škodu.2Článok 7 -

Záverečné ustanovenia
1. Žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nedotýka práv strany, ktorej zákon priznáva práva a postavenie spotrebiteľa, pokiaľ je s nimi v rozpore.
2. Táto Dohoda je platná a účinná odo dňa, kedy Používateľ odsúhlasil túto Dohodu. 
3. V prípade zániku Licencie musí Používateľ Produkt a všetky jeho kópie okamžite zničiť. 
4. Táto Dohoda sa riadi a musí byť vykladaná v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Používateľ výslovne súhlasí, že na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov z tejto Dohody voči Poskytovateľovi alebo spory a nároky súvisiace s používaním Produktu je príslušný Okresný súd Košice I a výslovne súhlasí s výkonom jurisdikcie týmto súdom.
5. V prípade, že akákoľvek ustanovenie tejto Dohody je neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení Dohody. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nej stanovených. 
6. Táto Dohoda je vyhotovená v slovenskom jazyku.O PROJEKTE
Projekt e-matika.sk Ti prináša pohodlné a lacné online doučovanie z matematiky pre základné a stredné školy. Cieľom projektu nie je zverejnenie správnych výsledkov z testov. Našim zámerom je naučiť Ťa, ako príklady vypočítať vlastnou hlavou.
KONTAKTUJTE NÁSTel. kontakt: 0907 992 594
E-mail: info@e-matika.sk

 

Nositeľ autorských práv k maturitným testom a testom T9, resp. úlohám, je NÚCEM.
Všetky vzorové riešenia, postupy a pod. sú dielom spoločnosti e-doucko s.r.o., t.j. nie sú dielom NÚCEM-u.
Texty a grafické objekty boli prepisované a NÚCEM nezodpovedá za chyby vzniknuté z tohto dôvodu.